ثبت نام کنکور سراسری آغاز شد.
09180621605

تطابق ها

تطابق ها (تطابق های کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم)

سوال یک دفترچه کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم تطابق داشته با سوال ۹۲ دفترچه سوالات احتمالی ادبیات

سوال ۹۲ دفترچه سوالات احتمالی ادبیات

در کدام گزینه معنی هر دو کلمه نادرست است؟

  1. (جبهه: پیشانی) (مشعوف: شادمان)
  2. (حرز: تعویذ) (بنان: انگشت)
  3. (سماط: سفره) (سهم: ترس)
  4. (سحاب: باد) (مظالم: ستمکار)

*توضیح: در سوال یک کنکور تجربی سراسری ۹۸ نظام قدیم بیان سوال طراح به این بود که در کدام گزینه هردو واژه درست معنی شده است که در گزینه ی یک هر دو واژه به درستی معنی شده و جواب درست سوال میباشد اما در گزینه دوم واژه سحاب در گزینه سوم واژه مظالم و در گزینه چهار واژه خفایا واژه هایی هستند که غلط معنی شده اند

و در سوال ۹۲ دفترچه سوالات احتمالی کنکور سراسری تجربی نظام قدیم ۹۸ موسسه کنکوریا بیان سوال طراحان ما به این بوده که در کدام گزینه معنی هر دو کلمه نادرست است که واژه جبهه در گزینه یک سوال ما در گزینه چهار سوال یک کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم و واژه مشعوف در گزینه یک سوال ما در گزینه سه سوال یک کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم اما تشابه سوالات به این شکله که سوال یک کنکور گفته کدام گزینه هر دو کلمه درست است ولی در سوالات احتمالی کنکوریا گفته کدام گزینه هردو کلمه نادرست است و در گزینه ها دقیقا واژه های غلط ما برای واژه های غلط سوال یک کنکور تجربی ۹۸ به کار رفته

هیچ موسسه یا طراحی نمیتواند بیان به این داشته باشد که سوالات تطابق صد در صدی دارند

دانش آموز میبایست تمام ۱۰۰۰ سوال پکیج سوالات احتمالی کنکور ۹۹ موسسه کنکوریا رو با دقت کامل و بررسی تمام گزینه ها مطالعه کند که در این صورت ما حداقل ۶۰ درصد رو تضمین میکنم که با این وصف حتی اگه نهایت دقت به کار گرفته شود تضمین ما به بالای ۸۵ درصئ هم میرسد و تضمین ۸۵ درصد یعنی رتبه دو رقمی

امیدوارم که ذوق ثبت نام روز کنکورتون به ذوق روز اعلام نتایجتون برسه