ثبت نام کنکور سراسری آغاز شد.
09180621605

مشاورین کنکوریا

منا مجدی

رشته مامایی قانونی دانشگاه اصفهان
مامایی ورودی ۹۶ دانشکده پرستاری

مبین خداویزدیلو

دندانپزشکی ورودی ۹۶ دانشگاه گلستان

ریحانه حسنی

دانشجو دندانپزشکی ورودی ۹۸ دانشگاه شهید بهشتی

محمد حمیدی

دانشجو پزشکی و طراحی دارو دانشگاه کردستان