ثبت نام کنکور سراسری آغاز شد.
09180621605

لیست قبولی ها

سیمین حیدری

پزشکی شهید بهشتی پردیس

رضا قادری

رتبه ۱۵۳ انسانی دبیری ادبیات