0
08338385100

قبولی ها

پردیس فروغی

پردیس فروغی

آموزش فیزیک دانشگاه طباطبایی

ریحانه حسنی

ریحانه حسنی

دانشجو دندان پزشکی شهید بهشتی

مهران سخن پرا

مهران سخن پرا

دندانپزشکی کرمانشاه

رضا قادری

رضا قادری

دبیری ادبیات رتبه ۱۵۲ انسانی

مبین خداویزدیلو

مبین خداویزدیلو

دندانپزشکی دانشگاه گلستان

1

یاسمین زهرا اسلامی

پزشکی بندر عباس