08338385100
0

قبولی ها

پردیس فروغی

پردیس فروغی

آموزش فیزیک دانشگاه طباطبایی

ریحانه حسنی

ریحانه حسنی

دانشجو دندان پزشکی شهید بهشتی

مهران سخن پرا

مهران سخن پرا

دندانپزشکی کرمانشاه

رضا قادری

رضا قادری

دبیری ادبیات رتبه ۱۵۲ انسانی

مبین خداویزدیلو

مبین خداویزدیلو

دندانپزشکی دانشگاه گلستان

1

یاسمین زهرا اسلامی

پزشکی بندر عباس